Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Έργα Πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς – Τρύγωνα (Τρύγωνας – Δημοτικό Τμήμα Γιασέλλη)», εκτιμώμενης αξίας 540.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-11-2018, ημέρα Δευτέρα . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00 .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά: