Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Άρση Επικινδυνότητας Οδών Δ.Ε Πέτρας (θέση ΑΥΛΑΚΙ και στην οδό ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ προς ΤΣΙΧΡΑΝΤΑ)», σύμφ. με την υπ.αριθμ. 223/2015 απόφ. Δ.Σ., με προϋπολογισμό 39.999,89 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Χωματουργικά με προϋπολογισμό 2.529,00 (δαπάνη εργασιών)

Οικοδομικά με προϋπολογισμό 21.918,80 (δαπάνη εργασιών)

Το έργο αφορά την κατασκευή τριών νέων τοιχείων αντιστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας λόγω κατάρρευσης ή βλαβών στα υφιστάμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 7-12-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50557, FAX επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία, Παπασωτηρίου Ελευθερία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :