Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου» με προϋπολογισμό εργασιών 120.000,00 € (με αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

 Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λέσβου με συνολική πίστωση 139.200,00€ για το έτος 2015 (Κ.Α. 25.7312.0025).

 Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης) από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr/category/prokiriksis/ επιλογή προκηρύξεις) ενώ τα έντυπα προσφοράς θα διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου έως και την 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου στο τηλέφωνο : 22513-50557, αρμόδια υπάλληλος : κ. Τσαπώνη Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 22513- 50508).

 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών :Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 4-8-2015 και ως ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη – 1ος όροφος).

 Σύστημα υποβολής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με συνδυασμό των συστημάτων προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» και «με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών» των άρθρων 5 και 9 του Ν. 3669/2008.

 Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :

α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στη Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

  1. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 1 σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 16 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2 περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 Απαιτούμενες εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.400,00 € που θα απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και τις 5-3-2016.

 Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν επί έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Προθεσμία περάτωσης του έργου : Η συνολική συμβατική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λέσβου).

 Λοιπές πληροφορίες: Η μελέτη εγκρίθηκε με την αριθ. 309/29-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και η Διακήρυξη Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 525/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός