Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Άμεση αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Καλλονής του Δήμου Λέσβου» με προϋπολογισμό εργασιών 60.000,00 € (με αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λέσβου με συνολική πίστωση 69.600,00 € για το έτος 2015 (Κ.Α. 25.7312.0027).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να αποκτήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη Ανοιχτής Πρόχειρης Διαδικασίας, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης) και το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, είτε από τα γραφεία του Δήμου Λέσβου μέχρι και την Παρασκευή 18-9-2015, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr/category/prokiriksis/ επιλογή προκηρύξεις). Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου στο τηλέφωνο : 22513-50557, αρμόδια υπάλληλος: κ. Τσαπώνη Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 22513- 50508).

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21-9-2015 και ως ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη – 1ος όροφος).

Αναλυτικά :