Από το Δήμο Λέσβου γίνεται γνωστό ότι οι δικαιούχοι και οι διάδοχοι των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να υποβάλουν κάθε έτος τον μήνα Ιανουάριο στο Δήμο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια.

Οι έχοντες άδειες υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου όλων των τύπων και Καντίνες που λήγουν το έτος 2013, πρέπει να ανανεωθούν με αίτησή τους έως τις 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των ως άνω αδειών κάθε χρόνο, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν στην υπηρεσία εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και αποδεικτικό καταβολής τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον καταλαμβάνουν τέτοιο χώρο.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου